AbiesABIES


Telefón:
0904 915 861

E-mail:
info@osivo-abies.sk

IČO: 44320281

Adresa prevádzky:
J. Fándlyho 4/2718, 969 01 Banská Štiavnica


google maps

Zber semennej suroviny lesných drevín

Získavanie osiva lesných drevín od zberu semennej suroviny, manipuláciu s osivom a jeho uvádzanie do obehu vykonávame v zmysle zákona o lesnom reprodukčnom materiáli. Pri zbere, spracovaní a skladovaní semennej suroviny a osiva rešpektujeme dannosti jednotlivých druhov semien.

Vykonávame zber nasledujúcich druhov drevín (v prípade záujmu aj iných):

 

IHLIČNATÝCH: LISTNATÝCH:
Jedľa biela / Abies alba  Buk lesný / Fagus sylvatica
Duglaska tisolistá / Pseudotsuga menziesii  Hrab obyčajný /Carpinus betulus
Smrek obyčajný / Picea abies  Čerešňa vtáčia / Cerasus avium
Smrek pichľavý / Picea pungens  Javor horský / Acer pseudoplatanus
Smrekovec opadavý / Larix decidua   Javor mliečny / Acer platanoides
Borovica lesná / Pinus sylvestris  Javor poľný / Acer campestre
Borovica čierna / Pinus nigra   Jaseň štíhly / Fraxinus excelsior
Borovica hladká vejmutovka / Pinus strobus  Jelša lepkavá / Alnus glutinosa
Tis obyčajný / Taxus baccata  Lipa malolistá / Tilia cordata
   Lipa veľkolistá / Tilia platyphyllos

 

Návrat hore